Industrijski perlit

Filtraciono sredstvo industrijski perlit

Sirovi perlit se u prirodi nalazi u obliku stene. Radi se o Alumosilikatnom materijalu vulkanskog porekla. U zavisnosti od nalazišta razlikuje se i hemijski sastav perlita.

U osnovi hemijski sastav perlita je:

 • SiO2 72 - 78 %
 • Al2O3 12 - 14 %
 • Fe2O3 0.5 - 2 %
 • CaO 1 - 3 %
 • MgO 1 - 3 %
 • Na2O 1 - 3 %
 • K2O 1 - 3 %

Sirovi perlit sadrži 2 – 5% kristalne vode. Nakon mlevenja rude, perlit se izlaže temperaturi od oko 1000°C. Na ovako visokoj temperaturi dolazi do ekspandiranja perlita i povećanja zapremine 20 – 40 puta. Vezana voda isparava i stvara bezbroj mehurića koji obezbeđuju izuzetne karakteristike perlita: porozna struktura, mala težina i bela boja po kojima se perlit razlikuje od ostalih vulkanskih stena.

Osobine ekspandiranog perlita koje ga čine nezamenljivim u primeni:

 • ekološki čist
 • mikrobiološki sterilan
 • hemijski neaktivan
 • pH neutralan